جلسه شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر با مغازه داران حریم رودخانه در راه پشته 96/1/25
1396/01/25
1430 بازدید

جلسه شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر با مغازه داران حریم رودخانه در راه پشته مورخ 96/1/25


شهردار لنگرود,جلسه, راه پشته, مغازه داران ,شهرداري لنگرود, کحالی, مهندس کحاليشهردار لنگرود,جلسه, راه پشته, مغازه داران ,شهرداري لنگرود, کحالی, مهندس کحالي