جمع آوری شاخه های شکسته و برگ های پاییزی از سطح شهر و بازگشایی آب راه‌ها جهت رفع آبگرفتگی معابر
1399/08/21
39 بازدید

جمع آوری شاخه های شکسته و برگ های پاییزی از سطح شهر و بازگشایی آب راه‌ها جهت رفع آبگرفتگی معابر