جمع آوری ضایعات مسیر جاده چمخاله و لایروبی جهت دفع آبهای سطحی توسط نیروهای فضای سبز شهرداری
1396/10/03
157 بازدید

جمع آوری ضایعات مسیر جاده چمخاله و لایروبی جهت دفع آبهای سطحی توسط نیروهای فضای سبز شهرداری