خرید یک دستگاه خودروی آتش نشانی با حمایت و پی گیری نماینده محترم شهرستان لنگرود
1396/01/29
1240 بازدید

خرید یک دستگاه خودروی آتش نشانی با حمایت و پی گیری نماینده محترم شهرستان لنگرود


شهردار لنگرود,خودروی آتش نشانی, نماینده, آتش نشانی ,شهرداري لنگرود, کحالی, مهندس کحاليشهردار لنگرود,خودروی آتش نشانی, نماینده, آتش نشانی ,شهرداري لنگرود, کحالی, مهندس کحالي