روز جهانی نابینایان (عصای سفید )
1401/07/23
14 بازدید

همزمان با روز جهانی نابینایان (عصای سفید )وبا حضور مصطفی طالبی "سرپرست شهرداری "واعضای شورای اسلامی شهر از آقای امیرمحمد نژاد پور حسین "روشندل شاغل در شهرداری لنگرود"تجلیل بعمل آمد .