زیرسازی وبتن ریزی جهت کف سازی کوچه شهید محمدپور
1399/02/04
27 بازدید

ادامه زیرسازی وبتن ریزی جهت کف سازی کوچه شهید محمدپور واقع در محله آنسر محله به سمت کوچه آتشکار.