شرایط شرکت در مزایده
1398/04/20
1037 بازدید

))شرایط شرکت در مزایده((

  1. ارائه قیمت پیشنهادی از سوی متقاضیان بوده و بالاترین مبلغ پیشنهاد شده در مزایده پس از بررسی از قیمت ها مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.
  2. شرکت کنند گان در مزایده موظفند ضمن تکمیل فرم شرکت در مزایده که شامل:

  پاکت الف حاوی فیش سپرده به حساب شماره 4948300 شهرداری لنگرود و یا ضمانت نامه بانکی به نفع شهرداری لنگرود اقدام نمایند.

  1.  بازگشایی پاکات مزایده راس ساعت 11 صبح روز دوشنبه  مورخ 7/5/1398 در محل شهرداری با حضور اعضای کمیسیون برگزار می کردد.
  2. واریز مبلغ 000/000/50 ریال بابت سپرده شرکت در مزایده پارکینگ پشت داروخانه میثاقیه به حساب سپرده شهرداری 4948300 نزد بانک رفاه مرکزی بنام شهرداری لنگرود و یا چک تضمین شده بانکی و یا ضمانت نامه بانکی    می باشد.
  3. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد و به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش و بدون سپرده یا پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر به دبیرخانه تسلیم شده باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد. علی الخصوص پیشنهاد افرادی که دارای حسن سابقه نباشند را مردود اعلام می نماید.
  4. فرم پیشنهاد قیمت مزایده باید توسط متقاضی به صورت خوانا ، کامل و با دقت تکمیل و امضاء نماید.
  5. سپرده نفر دوم و سوم تا زمان عقد قرارداد حداکثر 15 روز پس از اعلام برنده مزایده نزد شهرداری باقی می ماند و در صورت تنظیم قرارداد با نفر اول، سپرده نفر دوم و سوم  مسترد خواهد شد.
  6. در صورت حاضر نشدن نفر اول جهت انجام معامله و یا عدم ایفای تعهدات تا حداکثر 7  روز از اعلام نتیجه،  سپرده طرف اول به نفع شهرداری ضبط و نفر دوم به عنوان برنده مزایده معرفی می گردد.
  7. در صورت حاضر نشدن نفر دوم جهت انجام معامله و یا عدم ایفای تعهدات تا حداکثر  7  روز از اعلام نتیجه،  سپرده طرف دوم به نفع شهرداری ضبط و نفر سوم به عنوان برنده مزایده معرفی می گردد.

10-شرکت کنندگان تشخیص عدم ایفای تعهدات را به اعضای کمیسیون محول نموده و حق اعتراض به تشخیص را از خود سلب و ساقط می نماید.

11-شرایط فوق را کاملا مطالعه و با آگاهی از شرایط مزایده آمادگی خود را جهت شرکت در مزایده اعلام می نمایم.

امضاء نام و نامخانوادگی متقاضی :آدرس و شماره تماس:

(((آگهی مزایده کتبی)))

شهرداری لنگرود در نظر دارد به استناد مجوز شماره ­­­­­ 140/ش  مورخ 7/3/1398 شورای محترم اسلامی شهر نسبت به واگذاری اجاره پارکینگ که به شرح ذیل :

پارکینگ پشت داروخانه میثاقیه ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ به مساحت تقریبی 1450 متر مربع

را به اشخاص واجد الشرایط و دارای سوابق و صلاحیت کاری مربوط به موضوع مزایده اقدام نماید . لذا ضمن توجه نسبت به موارد ذیل در صورت تمایل می توانید خود یا نماینده قانونی معرفی شده جهت اخذ اسناد مزایده و شرکت در کمیسیون معاملات و بازگشایی پیشنهادات حضور بهم رسانید .

1-واریز مبلغ 000/000/50 ریال بابت سپرده شرکت در مزایده به حساب سپرده 4948300 بانک رفاه مرکزی بنام شهرداری لنگرود. و ارائه کپی فیش همراه برگه پیشنهادی و یا ضمانت بانکی یا چک تضمین شده بانکی در وجه شهرداری لنگرود .

2-در صورت برنده شدن ارائه ضمانت نامه بانکی در زمان عقد قرارداد به منظور تضمین اجرای قرارداد و وجه التزام تا پایان مهلت قرارداد در نزد شهرداری باقی می ماند .

3-در صورت عدم واریز مبلغ سپرده شرکت در مزایده به پیشنهاد واصل شده ترتیب اثر داده نخواهد شد. .

4-داشتن روزمه کاری و اطلاعات کافی و صلاحیت جهت مدیریت پارکینگ های عمومی.

5-در صورت عدم مراجعه برنده اول سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و واگذاری به ترتیب به برنده دوم یا سوم برابر مقررات اقدام می شود و در هر حال در صورت انصراف یا عدم مراجعه برنده (برندگان) مبلغ سپرده به هیچ وجه مسترد نخواهد شد .

6-داوطلبین ضمن قرار دادن پاکات الف و ب و ج ، بسته پیشنهادی خود را در 3 (سه) پاکت جداگانه تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 6/5/1398 تحویل دبیرخانه شهرداری می دهند .

پاکت الف : حامل ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی به حساب سپرده و یا چک تضمین شده بانکی می باشد.

پاکت ب : حامل اوراق دریافتی از شهرداری به مهر و امضاء پیشنهاد دهنده به منظور قبول کلیه موارد ذکر شده در آگهی برسد.

پاکت ج : شامل برگه پیشنهاد قیمت می باشد که قیمت پیشنهای باید با خط خوانا به صورت عدد و حروف و به صورت وضوح مکتوب گردد.

7-بازگشایی پاکات مزایده راس ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 7/5/1398 در محل شهرداری با حضور اعضای کمیسیون بر گزار می گردد.

8-پیشنهاد خود را در 3(سه) پاکت جداگانه لاک و مهرشده که شامل:

* پاکت (الف) حاوی کپی فیش سپرده 

* پاکت (ب) اسناد مزایده که مهر و امضاء شده باشد و مدارک شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی

* پاکت (ج) حاوی فرم پیشنهاد قیمت و آنالیز بصورت عددی و حروفی و فاقد قلم خوردگی که مهر و امضاء شده باشد .

9- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

10-هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده می باشد.                 

شهردار لنگرود

مهندس سید مهدی رجایی لنگرودی