شهردار لنگرود از بازگشایی مسیر سفیدآستانه و ضلع جنوبی پارک فجر منتهی به مسکن مهر خبرداد
1394/09/04
1481 بازدید

به گزارش واحد روابط عمومی ،ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ لنگرود ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻭ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯼ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﮐﺮﺩ: ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻫﺎﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ آقا سید محمد و مشکلات ترافیکی که در منطقه مذکور سالیان سال وجود داشته  بازگشایی گره ترافیکی شهر از اقدامات اصلی ﺑﻮﺩه وﺗﻼﺵ می کنیم ﺗﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﯾﮏ پروژه علمی ، نسبت بهﺑﺎﺯﮔﺸﺎﯾﯽ اقدام نماییم.

 


 

وی در خصوص ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺴﯿﺮ سفید آستانه در بلوار سعدی و ضلع جنوبی پارک فجر منتهی به مسکن مهر بیان داشت: وضعیت موجود خیابان سعدی و ضلع جنوبی پارک فجر رضایت بخش نیست و باید برای تامین امنیت اجتماعی و حفظ و رونق فعالیتهای اقتصادی نسبت به جمع آوری دستفروشان در خیابان سعدی با توجه به اطلاع رسانی و فرهنگ سازی قبلی اقدام نمود. ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ، ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻧﻮﺍﻗﺼﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ،ﺍﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﺮﺩﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ ﺭﺍﺣﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ .

 

 

 

وی ﺑﺎ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ،ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﺍﻋﺘﻼﯼ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺩﻫﺪ، ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﯾﮏ ﺗﻼﺵ ﺟﺪﯼ ﻭ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎً ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﺳﻌﯽ ﻭ ﺗﻼﺷﻤﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺯﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﯼ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺿﻌﻒ ﻫﺎ ﻭ ﻧﺎﺭﺳﺎﯾﯽ ﻫﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺷﻮﺩ .

مهندس کحالی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺣﻖ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﺮﺩ: ﻣﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪ ﻭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻭﺭﯾﻢ ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺿﻌﻒ ﻫﺎ، ﻧﺎﺭﺳﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﻭ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .

ﻭﯼ ﺗﻨﻮﻉ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺩﮔﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩ: ﺍﮔﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۱۰۰ ﻧﻮﻉ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﺯ ﺑﺎﺏ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﻬﺘﺮ ﻭ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﻡ می باشد.

مهندس کحالی از انجام مطالعات جامع برای ساماندهی شهر خبر داد و افزود: بهسازی پیاده روها، تقویت و بازسازی ناوگان حمل و نقل شهری،ساماندهی مشاغل مزاحم و جمع آوری دستفروشان از جمله اقداماتی است که باید در قالب این طرح جامع و با مطالعات قبلی صورت گیرد.

شهردار لنگرود از بازگشایی شاهرگهای اصلی در شهر لنگرود، نصب دوربین های نظارتی و ساماندهی ناوگان حمل و نقل شهری را در راستای تسهیل عبورو مرور شهروندان در شهر دانست و در پایان عنوان کرد: بی تردید همه فعالیتها و خدمات ارائه شده بدون همکاری و همراهی شهروندان بی نتیجه خواهد بود که انتظار همکاری و مساعدت شهروندان را در این زمینه داریم.