صبح دیروز و در ادامه اجرای مرحله دوم طرح واکسیناسیون کرونا ، تعداد 10 نفر از پرسنل خدمات شهری شهرداری و آرامستان لنگرود واکسینه شدند
1400/01/11
34 بازدید

صبح دیروز و در ادامه اجرای مرحله دوم طرح واکسیناسیون کرونا ، تعداد 10 نفر از پرسنل خدمات شهری شهرداری و آرامستان لنگرود واکسینه شدند