ضدعفونی کردن معابر اصلی شهر با همکاری ستاد پیشگیری شهرداری و سپاه پاسداران 0
1398/12/15
28 بازدید

ضدعفونی کردن معابر اصلی شهر با همکاری ستاد پیشگیری شهرداری و سپاه پاسداران