عملیات بتن ریزی فاز دوم محوطه سازی و سنگ فرش میدان اصلی شهر (انقلاب)
1399/07/07
24 بازدید

عملیات بتن ریزی فاز دوم محوطه سازی و سنگ فرش میدان اصلی شهر (انقلاب)