لوله گذاری جهت هدایت آبهای سطحی کوچه شهید نادر کریمی به طول ۲۰متر
1399/10/14
24 بازدید

 لوله گذاری جهت هدایت آبهای سطحی کوچه شهید نادر کریمی به طول ۲۰متر