نسال الله منازل الشهداء
1398/10/13
75 بازدید

شهادت، برگی زرین در زندگی مردان بزرگ و مخلصی است که برای رسیدن به این مقام لحظه شماری می کنند.