نظافت گروهی و جمع آوری ضایعات ، شن ، ماسه ، کلوخ ، برگ درختان و... از بلوار شورا و بلوار شهید دهگان
1401/03/30
14 بازدید

نظافت گروهی و جمع آوری ضایعات ، شن ، ماسه ، کلوخ ، برگ درختان و... از بلوار شورا و بلوار شهید دهگان