نظافت گروهی و جمع آوری ضایعات ، شن ، ماسه ، کلوخ ، برگ درختان و... از محوطه مسکن مهر
1399/10/17
19 بازدید

 نظافت گروهی و جمع آوری ضایعات ، شن ، ماسه ، کلوخ ، برگ درختان و... از محوطه مسکن مهر