نظافت گروهی و جمع آوری ضایعات ، شن ، ماسه ، کلوخ و... از خیابان شهیدان منفرد واقع در بلوار حافظ
1399/10/21
27 بازدید

نظافت گروهی و جمع آوری ضایعات ، شن ، ماسه ، کلوخ و... از خیابان شهیدان منفرد واقع در بلوار حافظ