نظافت گروهی و جمع آوری ضایعات ، شن ، ماسه ، کلوخ و... از محوطه مسکن مهر فاز اول و دوم
1399/11/18
129 بازدید

 نظافت گروهی و جمع آوری ضایعات ، شن ، ماسه ، کلوخ و... از محوطه مسکن مهر فاز اول و دوم