پایان پروژه بزرگ روکش آسفالت خیابان کارگر و کوچه های منتهی به این خیابان
1398/02/30
120 بازدید

پایان پروژه بزرگ روکش آسفالت خیابان کارگر و کوچه های منتهی به این خیابان واقع در انزلی محله توسط شهرداری لنگرود به متراژ 10000 متر مربع.