کندن علفهای هرز و جمع آوری ضایعات پیاده راه و رفوژ میانی بلوار شهید عبدالکریمی
1399/09/03
71 بازدید

کندن علفهای هرز و جمع آوری ضایعات پیاده راه و رفوژ میانی بلوار شهید عبدالکریمی