ادامه روند زیرسازی و شن ریزی و دیوار کشی حاشیه رودخانه روبروی مسجد حاج غروی واقع در دباغ محله
1400/01/16
331 بازدید

ادامه روند زیرسازی و شن ریزی و دیوار کشی حاشیه رودخانه روبروی مسجد حاج غروی واقع در دباغ محله