با تصویب اعضای شورای اسلامی شهر ، مهندس علی شفیعی بعنوان سرپرست شهرداری لنگرود منصوب شد
1400/02/15
460 بازدید

با تصویب اعضای شورای اسلامی شهر ، مهندس علی شفیعی بعنوان سرپرست شهرداری لنگرود منصوب شد