نظافت گروهی و جمع آوری ضایعات ، شن ، ماسه ، کلوخ و... از خیابان نیروی انتظامی (جاده موبندان)
1400/02/26
271 بازدید

نظافت گروهی و جمع آوری ضایعات ، شن ، ماسه ، کلوخ و... از خیابان نیروی انتظامی (جاده موبندان)