آمار

آمـــــــار لنگــــــرود براساس سرشماری سال۱۳۹۰

مرکزآمار و معاونت برنامه ریزی استانداری گیلان

  

خانوار زن مرد جمعیت
۲۳۸۶۴
۳۷۲۸۴
۳۷۱۹۳
۷۴۴۷۷

 

آمار شهرستان لنگرود بر اساس جنس و سطح سواد

اظهار نشده
حقوق بگیران بخش دولتی
حقوق بگیران بخش خصوصی
جمع
جنس و سطح سواد
۱۴۱۴ ۶۶۱۹ ۳۷۰۲۴ ۴۵۰۵۷ مرد و زن
۱۲۳۲
۶۵۲۱
۳۰۰۵۴
۳۷۸۰۷
باسواد
۲۳۵ ۲۶۰ ۶۰۲۷ ۶۵۲۲ ابتدایی
۳۳۲
۵۳۴
۸۹۵۸
۹۸۲۴
راهنمایی
۴۰۲ ۱۷۶۲ ۱۱۰۲۴  ۱۳۱۸۸ متوسطه
۱
۱۱
۹۸
۱۱۰
پیش دانشگاهی
۲۱۹ ۳۹۱۱ ۲۸۷۶ ۷۰۰۶ عالی
۳۵
۱۸
۵۸۷
 ۶۴۰
سواد آموزی
۸ ۲۵ ۴۸۴  ۵۱۷ سایر دوره های تحصیلی،دوره تحصیلی نامشخص
۱۷۷
۹۴
۶۸۸۵
 ۷۱۵۶
بی سواد
۵ ۴ ۸۵  ۹۴ اظهار نشده

 

جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر بر اساس جنس و سن و وضع فعالیت 

اظهار نشده
جمعیت غیرفعال
جمعیت فعال
جمع
نوع

۸۶

۷۰۴۷۲

۵۱۵۴۶

۱۲۲۸۷۸

جنس و سن

۵۰۴
۱۸۱۷۲
۴۲۳۰۶
۶۰۹۸۲
مرد

۳۵۶

۵۲۳۰۰

۹۲۴۰

۶۱۸۹۶

زن

 

 

دانش آموختگان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بر حسب سن و گروه رشته تحصیلی و آخرین مدرک

نوع
دکترای تخصصی
ارشد و دکترا
لیسانس
فوق دیپلم
جمع

مرد و زن

۵۳

۶۶۸

۶۸۶۶

۴۰۳۳

۱۱۶۲۰

علوم تربیتی
۰
۱۳
۴۷۲
۷۴۲
۱۲۲۷
علوم انسانی و هنر ۹ ۱۰۵ ۱۵۲۴ ۵۹۱ ۲۲۲۹
علوم اجتماعی -بازرگانی و حقوق  
۱
۱۵۴
۲۲۰۸
۸۰۹
۳۱۷۲
علوم ریاضی و کامپیوتر ۰ ۱۱۷ ۸۶۴ ۳۱۷ ۱۲۹۸
مهندسی-تولید و ساخت
۰
۸۱
۸۵۹
۹۸۲
۱۹۲۲
کشاورزی و دامپزشکی   ۱ ۳۹ ۳۴۳ ۱۲۸ ۵۱۱
بهداشت و رفاه(بهزیستی)
۰
۱۳
۳۷۸
۲۱۶
۶۰۷
خدمات   ۱ ۱۳ ۱۳۲ ۱۷۶ ۳۲۲
نامشخص
۴۱
۱۳۳
۸۶
۷۲
۳۳۲

 

 

 

فعالیت شرکت ابریشم در شهرستان لنگرود سال۱۳۹۱

 

شهرستان

تعداد شعب

تعداد تخم نوغان به فروش رفته(جعبه)

پیله تولید شده و بفروش رفته

تعداد خانوار نوغاندار

مقدار(تن)

ارزش(میلیون ریال)

لنگرود
۲
۵۳۰۶
۱۳۷/۵
۱۴۷۸۸
۲۸۵۷

 

 

واحدهای صنفی شهرستان لنگرود در سال ۱۳۹۱

شهرستان
جمع
دارای پروانه کسب
بدون پروانه کسب  
لنگرود ۶۳۲۶ ۵۰۰۰ ۱۳۲۶

 

 

واحدهای اقامتی شهرستان لنگرود براساس درجه در سال ۱۳۹۱ 

جمع
یک ستاره
دوستاره
سه ستاره
پنج ستاره
فاقد درجه
تعداد اتاق تخت تعداد اتاق تخت تعداد اتاق تخت تعداد اتاق تخت تعداد اتاق تخت تعداد اتاق تخت
۱۲
۴۷۰
۱۴۲۲
۱
۶
۱۸
۶
۳۴۱
۹۳۲
۲
۵۴
۱۷۶
۱
۵۸
۲۷۲
۲
۱۱
۲۴

 

 

 تعداد مسافرخانه (مهمانپذیر ) براساس درجه سال ۱۳۹۱

جمع  
ممتاز
یک ستاره
سه ستاره
تعداد اتاق تخت تعداد اتاق تخت تعداد اتاق تخت  تعداد اتاق تخت
 ۲
 ۱۷
 ۴۵
 ۰
 ۰
 ۰
 ۰
 ۰
 ۰
 ۲
۱۷
۴۵

 

 

 تورهای داخلی و خارجی و واحدهای پذیرایی بین راهی در سال۱۳۹۱ در شهرستان لنگرود

واحدهای پذیرایی بین راهی
تورهای داخلی و خارجی
۱۸ ۱۹

 

>