شهرداران لنگرود

«شهرداران لنگرود از بدو تأسیس»

 

 

ردیف نام شروع پایان
۱
جمال اسدی
۱۳۰۶/۰۳/۱۷
۱۳۰۸/۰۳/۱۶
۲ مهدی علیزاده امین رشتی ۱۳۰۹/۱۲/۲۹ ۱۳۱۳/۰۷/۳۰
۳
نواده
 
 
۴ محمدتقی امیرناصری  ۱۳۳۴/۱۰/۱۰ ۱۳۳۷/۰۷/۱۵
۵
محمود نوبخت
 ۱۳۳۸/۰۳/۰۶
 ۱۳۴۰/۱۱/۱۳
۶ علی مسیحا ۱۳۴۰/۱۱/۱۴ ۱۳۴۵/۱۰/۰۱
۷
 منصور امیری لاری
 ۱۳۴۵/۱۱/۲۷
 ۱۳۴۶/۰۳/۲۷
۸  منصور اسکندری  ۱۳۴۶/۰۵/۰۱  ۱۳۴۷/۰۹/۱۵
۹
 حسن حاج صادقی
 ۱۳۴۷/۱۰/۱۱
 ۱۳۴۹/۰۲/۰۶
۱۰  سیدمحمد سیف محدثی  ۱۳۴۹/۰۲/۲۳  ۱۳۵۱/۰۸/۰۲
۱۱
 رحمت نعمتی
 ۱۳۵۱/۰۹/۰۷
 ۱۳۵۷/۰۸/۰۸
۱۲  محمود راستی  ۱۳۵۷/۰۹/۰۱  ۱۳۵۷/۱۲/۰۶
۱۳
 اسدا… خجسته پور
 ۱۳۵۷/۱۲/۲۰
 ۱۳۵۸/۰۶/۰۱
۱۴  حاج آقا موسی پور  ۱۳۵۸/۰۷/۰۵  ۱۳۶۲/۱۲/۲۷
۱۵
 ابوالقاسم نظرافکن
 ۱۳۶۲/۱۲/۲۸
 ۱۳۶۳/۱۱/۰۲
۱۶  علیرضا غلامی   ۱۳۶۳/۱۲/۰۱  ۱۳۶۴/۱۱/۱۲
۱۷
 سیدجلال میرهدایتی
 ۱۳۶۴/۱۱/۱۳
 ۱۳۶۵/۰۲/۲۷
۱۸  محمدعلی میرزایی  ۱۳۶۵/۰۳/۲۵  ۱۳۷۳/۰۶/۱۴
۱۹
 مهرداد لاهوتی
 ۱۳۷۳/۰۶/۱۵
 ۱۳۷۸/۰۸/۲۱
۲۰  علی اکبر بنای شاهانی  ۱۳۷۸/۰۸/۲۲  ۱۳۸۰/۰۳/۲۰
۲۱
 احمد عموئی سراجاری
 ۱۳۸۰/۰۶/۰۵
  ۱۳۸۲/۰۲/۰۸
۲۲ رضا روحی راد ۱۳۸۲/۰۴/۳۰ ۱۳۸۴/۰۴/۰۹
۲۳
احمد زارع گنجارودی
۱۳۸۴/۰۷/۱۲
۱۳۸۵/۱۱/۳۰
۲۴ حسن پورقربان ۱۳۸۶/۰۴/۰۵ ۱۳۹۰/۰۲/۰۵
۲۵
سیدرضا پورمحمدی
۱۳۹۰/۰۶/۱۲
۱۳۹۲/۰۶/۱۲
۲۶ رحمان انصاری ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ ۱۳۹۳/۰۴/۲۳
۲۷
افشین گلباغی
۱۳۹۳/۰۷/۰۵
 ۱۳۹۴/۰۷/۱۵
۲۸ رضا کحالی ۱۳۹۴/۰۸/۰۷ 1396/06/01
29
سیدمهدی رجائی
۱۳۹6/۰7/۰2
1400/2/2

   

>