قوانین و مقررات
قوانین و مقررات شهرداری

 

 قانون شهرداری - مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات    

♦ کمیسیون شهرداریها

دانلود

♦ قوانین و مقررات مالی و معاملاتی شهرداریها 1

دانلود

♦ قوانین و مقررات مالی و معاملاتی شهرداریها 2

دانلود

♦ قوانین و مقررات مالی و معاملاتی شهرداریها 3

دانلود

♦ قوانین و مقررات مالی و معاملاتی شهرداریها 4

دانلود

♦ اصول و مبانی مدیریت خدمات شهری

دانلود

♦ قانون شوراها

دانلود

♦ مقررات شهرسازی مرتبط با شهرداریها

دانلود

♦ معاملات در شهرداریها

دانلود

 

 

آئین نامه ها

 

♦ آیین نامه مالی شهرداریها

دانلود

♦ آئین نامه اداری و استخدامی شهرداریها

دانلود

 

 

کمیسیون - ماده

 

کمیسیون ماده ۵

کمیسیون ماده 77

کمیسیون ماده ۱۰۰

 

 

قانون نظام صنفی کشور

 

قانون نظام صنفی کشور  مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴

 

 

قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

 

قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱ /۳ /۱۳۷۵ با اعمال آخرین اصلاحات

 

 

>