مسئولین واحدها

مسئولین دوایر شهرداری لنگرود

 

معاون  / حسن هادی پور

قائم مقام/ مهندس جاوید انصارجعفری

مسئول مالی / جواد قدیمی 

مسئول حسابداری / اسمعیل دروگر 

سرپرست حراست  /  یوسف خداپرست

 مسئول کارگزینی   /   مهدی خسروانی

مسئول امور اداری  /   ایرج قدیم پور

 مسئول درآمد  /   مهندس ابراهیم ربیعی

مسئول املاک / جهانگیر صوفی

 مسئول حقوقی  /   مصطفی طالبی

 مسئول معماری و طراحی شهری  /   مهندس مهدی ترابی راد

 مسئول عمران  /   مهندس اسمعیل کاظمی مقدسی

 مسئول فضای سبز  /   مهندس حجت علیجانی

 مسئول نوسازی  / مهندس رضا رسولی

دبیرکمیسیون ماده 100/مهندس عباس فدایی

مسئول قراردادها و پیمانها  /    مهندس سعید رزاقی

مسئول شهرسازی    /    مهندس ابراهیم ربیعی

 مسئول خدمات شهر   /    رضا عبدالکریمی

 مسئول انفورماتیک / مهندس مریم جعفرخانی

مسئول صنفی / حسن پرکار

مسئول دبیرخانه / داریوش خورسند

رئیس سازمان حمل و نقل  /    ابراهیم حسن پور

مسئول کمیسیون ماده 77 و پیگیری حفاریها / علی محمدی

مسئول روابط عمومی / محمد جهانی

مسئول امور فرهنگی و اجتماعی / زمان رضایی

مسئول آرامستان / حامد فیضی

مسئول کارپردازی / قاسم قنبری

مسئول اموال / حسین نجفی

مدیر پسماند/ بهروز پورمحمدی

مسئول سدمعبر / صادق داوری

>