مسئولین واحدها

مسئولین دوایر شهرداری لنگرود

 

معاون  / حسن هادی پور

قائم مقام/ مهندس علی شفیعی

مسئول مالی / ایرج قدیم پور

مسئول حسابداری / اسمعیل دروگر 

سرپرست حراست  /  ابوذر روحی

 مسئول کارگزینی   /   مهدی خسروانی

مسئول امور اداری  /  سید یاسین محسن پور

 مسئول درآمد  /   مهندس موسی نیا

مسئول املاک / مهندس آقایی

 مسئول حقوقی  /   مصطفی طالبی

 مسئول معماری و طراحی شهری  /   مهندس مهدی ترابی راد

 مسئول عمران  /   مهندس اسمعیل کاظمی مقدسی

 مسئول فضای سبز  /   حسین شیدا مقدم

 مسئول نوسازی  / مهندس رضا رسولی

دبیرکمیسیون ماده 100/مهندس دنیایی

مسئول قراردادها و پیمانها  /    مهندس آرمان پروانه

مسئول شهرسازی    /    مهندس حمیدی

 مسئول خدمات شهر   /    علی رضا زاده

 مسئول انفورماتیک / مهندس مریم جعفرخانی

مسئول صنفی / جهانگیر صوفی

مسئول دبیرخانه / باقر شعبانزاده

رئیس سازمان حمل و نقل  /    ابراهیم حسن پور

مسئول کمیسیون ماده 77 و پیگیری حفاریها / علی محمدی

مسئول روابط عمومی / مجید صبوحی

مسئول امور فرهنگی و اجتماعی / زمان رضایی

مسئول آرامستان / رضا عبدالکریمی

مسئول کارپردازی / قاسم قنبری

مسئول اموال / مهدی هاشمی

مدیر پسماند/  خانم غلامی

مسئول سدمعبر / علی رضازاده

کارشناس روابط عمومی/ مجید حسن دخت

 

>