منشور اخلاقی

  کارکنان شهرداری   : با ایمان به اراده ی خداوند متعال و در جهت کسب رضایت حق تعالی و حفظ منافع عموم به ارائه خدمات به شهروندان  پرداخته و جلب رضایت آنان را سرلوحه امور خود قرار می دهند.

  کارکنان شهرداری   : بر این باورند که شهروندان، متولیان واقعی شهرند و از این رو حضور آنان در شهرداری را مغتنم می شمارند.

  کارکنان شهرداری   : با رعایت نظم، آراستگی وقت شناسی، مسئولیت پذیری و با رعایت ادب، نزاکت عدالت و انصاف آماده پذیرش شهروندان در شهرداری می باشند.

  کارکنان شهرداری   : باور دارند که عزت، احترام و تکریم مراجعات از مهمترین مسئولیت آنان است و تمام تلاش خود را معطوف حفظ شخصیت و جایگاه شهروندان در فرآیند ارتباطات متقابل می نمایند.

  کارکنان شهرداری   : انجام امور شهروندان را در کوتاهترین زمان ممکن ضروری دانسته و کوش خواهند نمود تا از اتلاف وقت آنان در شهرداری جلوگیری نماین .

  کارکنان شهرداری   : مصمم هستند تا امکانات و تسهیلات لازم را برای آسایش و آرامش و استقرار شهروندان در فضای مناسب اداری اختصاص داده و خدمات خود را با کیفیت مطلوب و به شیوه ای مناسب و نوین در اختیارآنان قرار دهند.

  کارکنان شهرداری   : خود را موظف می دانند تا در حوزه فعالیت خود هرگونه اطلاعات و توضیحات کافی مورد نیاز شهروندان را به سرعت و با توجه به مقررات برای آنان فراهم آورند.

  کارکنان شهرداری   : بر این اعتقاد می باشند که مبنای ارزیابی فعالیت آنان جلب نظرات و میزان رضایت شهروندان است . از اینرو با ایجاد تمایلات مثبت به کار و متناسب با نوع فعالیت به تلاش مجدانه و صادقانه در شهرداری می پردازند.

  کارکنان شهرداری   : استقبال خود را از انتقاد و پیشنهادات شهروندان درکلیه مصادیق امور شهرداری اعلام و در جهت ارج نهادن به نظرات مردم، از آن بعنوان زمینه ساز رشد و ارتقا خدمات شهرداری استفاده می نمایند.

 

>