چارت سازمانی

مسئولین دوایر شهرداری لنگرود

 

معاون  / حسن هادی پور

قائم مقام/ مهندس علی شفیعی

معاون خدمات شهری  / مهندس محمد رضا وکیل صادقی

مسئول مالی /ایرج قدیم پور 

سرپرست حراست  /  ابوذر روحی

 مسئول کارگزینی   /   مهدی خسروانی

مسئول امور اداری  / سیدیاسین محسن پور

 مسئول شهرسازی  /   مهندس عبدا... حمیدی

مسئول حسابداری / اسمعیل دروگر 

 مسئول حقوقی  /   مصطفی طالبی

 مسئول نقشه برداری /   مهندس مهدی ترابی راد

 مسئول عمران  /   مهندس اسمعیل کاظمی مقدسی

 مسئول فضای سبز  /   علی شیدای مقدم

 مسئول نوسازی  / مهندس رضا رسولی

رئیس اداره معماری و شهرسازی/ مهندس  حسین دنیایی

مسئول قراردادها و پیمانها  /  مهندس سعید رزاقی

مسئول درآمد/ مهندس مهدی موسی نیا

 مسئول املاک   /    مهندس داود آقایی

 مسئول انفورماتیک / مهندس مریم جعفرخانی

مسئول صنفی / جهانگیر صوفی

مسئول دبیرخانه / باقر شعبانزاده

مدیرعامل سازمان حمل و نقل  /    ابراهیم حسن پور

مسئول کمیسیون ماده 77 و پیگیری حفاریها / علی محمدی

سرپرست روابط عمومی و امور فرهنگی/ مجید صبوحی

مسئول آرامستان / حامد فیضی

مسئول کارپردازی / قاسم قنبری

مسئول اموال / مهدی عاشوری هاشمی

مدیر پسماند و کارشناس بازآفرینی/ مهندس فاطمه غلامی

مسئول سدمعبر / مهران رنجور
>