چارت سازمانی

مسئولین دوایر شهرداری لنگرود

 

معاون  / حسن هادی پور

قائم مقام/ مهندس جاوید انصارجعفری

مسئول مالی /ایرج قدیم پور

مسئول حسابداری / اسمعیل دروگر 

سرپرست حراست  /  یوسف خداپرست

 مسئول کارگزینی   /   مهدی خسروانی

مسئول امور اداری  / جواد قدیمی

 مسئول شهرسازی  /   مهندس عبدا... حمیدی

معاون خدمات شهری  / مهندس محمد رضا وکیل صادقی

 مسئول حقوقی  /   مصطفی طالبی

 مسئول نقشه برداری /   مهندس مهدی ترابی راد

 مسئول عمران  /   مهندس اسمعیل کاظمی مقدسی

 مسئول فضای سبز  /   مهندس محمدرضا  وکیل صادقی

 مسئول نوسازی  / مهندس رضا رسولی

دبیرکمیسیون ماده 100/ مهندس عباس فدایی

مسئول قراردادها و پیمانها  /  مهندس  مهدی موسی نیا

مسئول درآمد/ علی محمدی

 مسئول املاک   /    مهندس داود آقایی

 مسئول انفورماتیک / مهدی هاشمی

مسئول صنفی / حسن پرکار

مسئول دبیرخانه / باقر شعبانزاده

مدیرعامل سازمان حمل و نقل  /    ابراهیم حسن پور

مسئول کمیسیون ماده 77 و پیگیری حفاریها / محمد جهانی

مسئول روابط عمومی و امور فرهنگی/ مجید حسن دخت

مسئول آرامستان / حامد فیضی

مسئول کارپردازی / قاسم قنبری

مسئول اموال / حسین نجفی

مدیر پسماند/ مجید صبوحی

مسئول سدمعبر / احمد گل محمدی
>