کمیسیون ماده ۵

هدف : بررسی و تصویب طرحهای تفضیلی شهری و تغییرات انها

تعاریف : بررسی و تصویب طرحهای تفضیلی شهری و تغییرات انها درهر استان درکمیسیونی(با عنوان کمیسیون ماده ۵)با اعضاء صاحب رای به ریاست استاندار، به عضویت رئیس شورای شهرستان ، شهردارشهر مربوطه ،سازمان ایرانگردی و جهانگردی ، مسکن وشهرسازی ، نماینده مهندس مشاورتهیه کننده طرح و سازمان جهاد کشاورزی و اعضاء بدون حق رای سازمان محیط زیست ، نظام مهندسی استان، شرکت آب وفاضلاب و دفتر فنی استانداری انجام می گیرد.

 مدت زمان انجام کار   : ۳الی ۴ ماه

 

مراحل و شرح اقدامات :

۱-ارسال نامه درخواستی از شهرداری یا سایر ارگانها

نظریه مهندسین مشاوربازنگری طرح تفضیلی باید ضمیمه نامه درخواستی شهرداری باشد

۲-مهرشدن در دبیرخانه سازمان و ارجاع به واحد مربوطه

۳-دستور مدیر شهرسازی

۴-ثبت و شماره در دبیرخانه

۵-ارسال به دفتر واحد شهرسازی

۶-ارسال به کارشناس مسئول

ثبت نامه های درخواستی دردفتر اختصاصی هر کارشناس

۷-درصورت کامل نبودن مدارک: ارجاع نامه به ارگان مربوطه جهت تکمیل مدارک

۸-درصورت کامل بودن مدارک :بازدید و بررسی کارشناس مسئول از مکان

۹-ارجاع به کمیته کارشناسی و اعلام نظر

درصورت نظر مشرو ط ، بررسی مجدد یا استعلام های جدید

درصورت نظر قطعی، ارجاع به کمیسیون ماد ه ۵

۱۰-بررسی و امضاء نقشه های مصوب وتهیه صورت جلسه توسط اعضاء کمیسیون

۱۱-ارسال نتیجه به استانداری جهت ابلاغ به شهرداری

۱۲-ابلاغ به شهرداری مربوطه توسط استانداری

مدارک مورد نیاز :

نامه از ارگان متقاضی

نقشه وموقعیت محل مورد استعلام

سند مالکیت

گزارش توجیهی پیشنهاد تغییر کاربری

>