کمیسیون ماده ۷۷

رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض که به این کمیسیون ارجاع می شود و تصمیم مزبور قطعی است .بدهی هایی که طبق این کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا و به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد و اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید.کمیسیون ماده۷۷ در شهرداری تشکیل می شود.البته این مرجع جرء لاینفک شهرداری محسوب نمی شود بلکه دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری است و به عنوان یک مرجع شبه قضایی و بی طرف براساس ضوابط و مقررات تصمیم گیری می نماید.

اعضای کمیسیون ماده۷۷ :

۱-نماینده وزارت کشور ۲-نماینده دادگستری ۳-نماینده شورای اسلامی شهر

دبیرخانه کمیسیون ووظائف آن :

۱-انجام تشریفات قانونی به منظور ثبت و تکمیل و طبقه بندی پرونده های ارجاعی

۲-برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات و دعوت از اعضای کمیسیون برای شرکت در جلسات

۳-شرکت در جلسات کمیسیون جهت رفع ابهامات و ادای توضیح در خصوص پرونده ها

۴-حفظ ارتباط سایر واحدهای شهرداری به ویژه درآمد

۵-دعوت از مودی که پرونده های آنها در کمیسیون مطرح است برای ارائه لایحه یا دفاعیه

۶-دعوت از کارشناسان ذیربط شهرداری

۷-تنظیم تصمیم اعضای کمیسیون به تفکیک هر پرونده

۸-ابلاغ قانونی آراء صادره کمیسیون به مودیان و شهرداری

۹- حفظ و نگهداری کلیه مکاتبات اداری

۱۰-مراقبت بر تعیین اعضای کمیسون وفق مقررات جهت اعضایی که جدیدا تعیین می شوند.

>