محمد شهدی نژاد لنگرودی

محمد شهدی نژاد لنگرودی معروف به (شهدی لنگرودی) به سال ۱۳۰۹ خورشیدی در شهر لنگرود به دنیا آمد. در قالب غزل، خوش قریحه بود. " شباهنگ " دیوان اشعار فارسی وی می‌باشد که در فروردین ماه ۱۳۳۸ خورشیدی با مقدمهٔ استاد امیری فیروزکوهی انتشار یافت. شهدی لنگرودی علاوه بر اشعار فارسی، در سرودن ترانه‌های گیلکی، ذوق شرساری داشت. او در مهر ماه ۱۳۳۶ خورشیدی، دفتر " ترانه‌های گیلکی " به اتفاق محمود پاینده ...