صفحه اصلی  »  مزایده و مناقصه   »   آگهی مزایده اجاره واحد تجاری واقع در خیابان امام خمینی (ره)
آگهی مزایده اجاره واحد تجاری
نام دستگاه مزایده گزار: شهرداری لنگرود
شهرداری لنگرود در نظر دارد باستناد مجوز شماره ۱۵۰۰مورخ ۳۰/۰۹/۱۴۰۱ شورای محترم اسلامی شهر لنگرود نسبت به اجاره واحد تجاری واقع در خیابان امام خمینی (ره) – طبقه همکف ساختمان شورا لنگرود به مساحت تقریبی ۵۰ مترمربع   با شرایط و مشخصات مندرج در اسناد مزایده اقدام نماید.
     * مبلغ سپرده جهت شرکت در مزایده ۰۰۰/۰۰۰/۳۸۴  ریال می‌باشد که بصورت ضمانت نامه بانکی  و یا واریز وجه نقد بشماره حساب ۴۹۴۸۳۰۰ نزد بانک رفاه خواهد بود که پس از بارگذاری در سامانه ستاد بصورت فیزیکی به واحد امورقراردادها و پیمان شهرداری لنگرود تحویل داده شود.
۱- کلیه شرایط  و مقرات ماده ۵ آئین نامه شهرداری‌ها حاکم می‌باشد.
۲-در صورت‌عدم واریز مبلغ سپرده شرکت در مزایده به پیشنهادات واصل شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۳-. قیمت اسناد: در قبال پرداخت   ۰۰۰.۰۰۰/۱  ریال
۴- ارائه گواهی‌عدم سوپیشینه و بارگذاری آن در سامانه ستاد از سوی شرکت کنندگان الزامی می‌باشد.
۵- مهلت خرید اسناد از تاریخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۲  الی ۱۲/۰۲/۱۴۰۲ می‌باشد.
۶- محل خرید اسناد: سامانه ستاد ایران به نشانی  (setadiran. ir)
۷- مهلت بارگذاری پیشنهاد تا پایان روز شنبه  مورخ  ۲۳/۰۲/۱۴۰۲ داخل سامانه ستاد می‌باشد.
۸- مدت اعتبار پیشنهادهای مزایده یک  ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمت.
۹- ساعت و روز و محل قرائت پیشنهاد‌ها: ساعت ۱۴ ظهر روز یکشنبه  مورخ ۲۴/۰۲/۱۴۰۲.
۱۰- مبلغ اجاره پایه براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری ماهانه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۲۰ ریال می‌باشد.
۱۱- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده  میباشد.
۱۲- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهاد مختار است.
۱۳- تعطیلی مورد اجاره به استثنای مواردی که مستند به فعل موجر باشد، تحت هیچ شرایطی از موجبات تخفیف یا معافیت در پرداخت اجاره بهاء نخواهد بود.
۱۴- تاخیر متناوب یا متوالی بیش از ۲/دو ماه در اجاره بهاء از موجبات انفساخ قرارداد خواهد شد و اجور معوقه از محل ضمانتنامه حسن اجرای قرارداد قابل وصول خواهد بود.
۱۵ – شرکت کنندگان در مزایده نباید هیچ گونه بدهی به شهرداری داشته باشند.
۱۶- ثبت نام در سامانه ستاد ایران (setadiran. ir) انجام می‌پذیرد.
شهردار لنگرود
صادق صادق پور