ان الله یحب المتوکلین
آگهی مزایده اجاره واحد تجاری واقع در خیابان امام خمینی (ره)
آگهی مزایده اجاره واحد تجاری واقع در خیابان امام خمینی (ره)

آگهی مزایده اجاره واحد تجاری

نام دستگاه مزایده گزار: شهرداری لنگرود

شهرداری لنگرود در نظر دارد باستناد مجوز شماره ۱۵۰۰مورخ ۳۰/۰۹/۱۴۰۱ شورای محترم اسلامی شهر لنگرود نسبت به اجاره واحد تجاری واقع در خیابان امام خمینی (ره) - طبقه همکف ساختمان شورا لنگرود به مساحت تقریبی ۵۰ مترمربع   با شرایط و مشخصات مندرج در اسناد مزایده اقدام نماید.

     * مبلغ سپرده جهت شرکت در مزایده ۰۰۰/۰۰۰/۳۸۴  ریال می باشد که بصورت ضمانت نامه بانکی  و یا واریز وجه نقد بشماره حساب ۴۹۴۸۳۰۰ نزد بانک رفاه خواهد بود که پس از بارگذاری در سامانه ستاد بصورت فیزیکی به واحد امورقراردادها و پیمان شهرداری لنگرود تحویل داده شود.

۱- کلیه شرایط  و مقرات ماده ۵ آئین نامه شهرداری ها حاکم می باشد.

۲-در صورت عدم واریز مبلغ سپرده شرکت در مزایده به پیشنهادات واصل شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳-. قیمت اسناد: در قبال پرداخت   ۰۰۰.۰۰۰/۱  ریال

۴- ارائه گواهی عدم سوپیشینه و بارگذاری آن در سامانه ستاد از سوی شرکت کنندگان الزامی می باشد.

۵- مهلت خرید اسناد از تاریخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۲  الی ۱۲/۰۲/۱۴۰۲ می باشد.

۶- محل خرید اسناد: سامانه ستاد ایران به نشانی  (setadiran. ir)

۷- مهلت بارگذاری پیشنهاد تا پایان روز شنبه  مورخ  ۲۳/۰۲/۱۴۰۲ داخل سامانه ستاد می باشد.

۸- مدت اعتبار پیشنهادهای مزایده یک  ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمت.

۹- ساعت و روز و محل قرائت پیشنهاد ها: ساعت ۱۴ ظهر روز یکشنبه  مورخ ۲۴/۰۲/۱۴۰۲.

۱۰- مبلغ اجاره پایه براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری ماهانه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۲۰ ریال می باشد.

۱۱- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده  میباشد.

۱۲- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهاد مختار است.

۱۳- تعطیلی مورد اجاره به استثنای مواردی که مستند به فعل موجر باشد، تحت هیچ شرایطی از موجبات تخفیف یا معافیت در پرداخت اجاره بهاء نخواهد بود.

۱۴- تاخیر متناوب یا متوالی بیش از ۲/دو ماه در اجاره بهاء از موجبات انفساخ قرارداد خواهد شد و اجور معوقه از محل ضمانتنامه حسن اجرای قرارداد قابل وصول خواهد بود.

۱۵ – شرکت کنندگان در مزایده نباید هیچ گونه بدهی به شهرداری داشته باشند.

۱۶- ثبت نام در سامانه ستاد ایران (setadiran. ir) انجام می پذیرد.شهردار لنگرود

صادق صادق پور


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان