صفحه اصلی  »  مزایده و مناقصه   »   آگهی مناقصه عمومی ترمیم پیاده روهای سطح شهر لنگرود

آگهی مناقصه عمومی (تجدید)

نام دستگاه مناقصه گزار شهرداری لنگرود (واحد مالی)

شهرداری لنگرود در نظر دارد  براساس دستور شهردار محترم شهر لنگرود به شماره ۲۸۵۲۸  مورخ ۱۰/۱۰/۱۴۰۱ نسبت به ترمیم        پیاده روهای سطح شهر لنگرود به مساحت حدود ۶۰۰۰ مترمربع  از طریق مناقصه عمومی اقدام و به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:

موضوع مناقصه:  ترمیم پیاده روهای سطح شهر لنگرود طبق دتایل های پیوستی براساس برآورد اولیه فهرست بهای ابنیه ۱۴۰۲ به مبلغ ۳۴۴/۷۴۰/۸۳۶/۳۲ ریال.

  • *  مبلغ سپرده جهت شرکت در مناقصه  ۰۰۰/۰۰۰/۶۴۲/۱  ريال می باشد که بصورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز     وجه نقد بشماره حساب   ۴۹۴۸۳۰۰ نزد بانک رفاه خواهد بود که پس از بارگذاری در سامانه ستاد بصورت فیزیکی به واحد امورقراردادها و پیمان شهرداری لنگرود تحویل داده شود.*

۱- کلیه شرایط  و مقررات ماده ۵ آئین نامه مالی شهرداریها و همچنین شرایط عمومی پیمان براساس نشریه۴۳۱۱ سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور حاکم می باشد۰

۲-تامین منابع مالی پروژه از محل اعتبارات داخلی می باشد.

۳-مهلت خرید اسناد از تاریخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۲  الی ۰۴/۰۲/۱۴۰۲ می باشد.   

۴-محل خرید اسناد : سامانه ستاد ایران به نشانی  ( setadiran.ir )

۵-قیمت اسناد و نحوه واریز وجه : در قبال پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/ ۱  ریال در سامانه ستاد.

۶-مهلت و محل تحویل پیشنهاد: تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه  مورخ ۱۴ /۰۲/۱۴۰۲  پاکت ضمانتنامه یا فیش بانکی و تمامی مدارک و اسناد داخل سامانه ستاد بارگذاری و همچنین به صورت فیزیکی به واحد امور قرارداد و پیمان شهرداری لنگرود تحویل نمایند.

  • شرایط اختصاصی خرید اسناد مناقصه:

۷-داشتن رتبه و ظرفیت مجاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور . ارائه گواهینامه صلاحیت و تکمیل فرم خوداظهاری به هنگام درخواست اسناد مناقصه الزامی است.

۸ –  پیمانکاران دارنده گواهی صلاحیت رشته راه و ساختمان  و ابنیه  واجد شرایط شرکت  در این مناقصه می باشند.

     ۹پیمانکار باید مجوز ایمنی ( HSE ) ازمراجع ذیصلاح را دارا باشد.

۱۰-مدت اعتبار پیشنهادهای مناقصه سه  ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمت .

۱۱- ساعت و روز و محل قرائت پیشنهاد ها : ساعت۱۴ ظهر روز شنبه  مورخ ۱۶/ ۰۲/۱۴۰۲٫

۱۲- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.

۱۳- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است .

  1. ثبت نام در سامانه ستاد ایران ( setadiran.ir ) انجام می پذیرد.

 

                                                                              شهردار لنگرود

صادق صادق پور