صفحه اصلی  »  مزایده و مناقصه   »   آگهی تجدید مناقصه عمومی احداث شبکه جمع آوری آب های سطحی سطح شهر لنگرود

آگهی تجدید مناقصه عمومی  

نام دستگاه مناقصه گزار شهرداری لنگرود (واحد مالی)

شهرداری لنگرود در نظر دارد  براساس مجوز شورای محترم شهر لنگرود به شماره ۱۵۲۸  مورخ ۰۵/۱۰/۱۴۰۱ نسبت به احداث شبکه جمع آوری آب های سطحی سطح شهر لنگرود در ۲/دو ناحیه از طریق ۲/دو مناقصه عمومی اقدام و به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:

موضوع مناقصه۱:  احداث شبکه جمع آوری آب های سطحی واقع در کوچه مسجد آقاسیدجواد ، جاده چمخاله کوچه فخر تا جمهوری ۱۷ و سایر نقاط شهر  طبق دتایل های پیوستی با برآورد اولیه بر اساس فهرست بهاي واحد ابنیه و شبکه جمع آوری انتقال فاضلاب  سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۵۶۴/۳۹۴/۷۵۶/۲۸ ریال

   موضوع مناقصه۲:  احداث شبکه جمع آوری آب های سطحی واقع در جنب پارک انزلی محله ، کوچه انتهای بهزیستی ، جنب بیمارستان شهید حسین پور ، کوچه آسیه خیابان سعدی ، کوچه های ساعتچی و ذاکری ، کوچه هلال ، خیابان سعدی جنب باشگاه صالحی طبق دتایل های پیوستی با برآورد اولیه بر اساس فهرست بهاي واحد ابنیه و شبکه جمع آوری انتقال فاضلاب  سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۵۹۷/۶۷۱/۴۱۵/۲۴ ریال

  • *  مبلغ سپرده جهت شرکت در مناقصه شماره۱،  ۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰/۱  ريال و مناقصه شماره ۲، ۰۰۰/۰۰۰/۲۳۰/۱ ریال می باشد که بصورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد بشماره حساب   ۴۹۴۸۳۰۰ نزد بانک رفاه خواهد بود که پس از بارگذاری در سامانه ستاد بصورت فیزیکی به واحد امورقراردادها و پیمان شهرداری لنگرود تحویل داده شود.*

۱- کلیه شرایط  و مقررات ماده ۵ آئین نامه مالی شهرداریها و همچنین شرایط عمومی پیمان براساس نشریه۴۳۱۱ سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور حاکم می باشد۰

۲-تامین منابع مالی پروژه ها از محل اعتبارات داخلی می باشد.

۳-مهلت خرید اسناد از تاریخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۲  الی ۰۴/۰۲/۱۴۰۲ می باشد.   

۴-محل خرید اسناد : سامانه ستاد ایران به نشانی  ( setadiran.ir )

۵-قیمت اسناد و نحوه واریز وجه : در قبال پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/ ۱  ریال در سامانه ستاد.

۶-مهلت و محل تحویل پیشنهاد: تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه  مورخ ۱۴ /۰۲/۱۴۰۲  پاکت ضمانتنامه یا فیش بانکی و تمامی مدارک و اسناد داخل سامانه ستاد بارگذاری و همچنین به صورت فیزیکی به واحد امور قرارداد و پیمان شهرداری لنگرود تحویل نمایند.

  • شرایط اختصاصی خرید اسناد مناقصه:

۷-داشتن رتبه و ظرفیت مجاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور . ارائه گواهینامه صلاحیت و تکمیل فرم خوداظهاری به هنگام درخواست اسناد مناقصه الزامی است.

۸ –  پیمانکاران دارنده گواهی صلاحیت رشته آب واجد شرایط شرکت  در این مناقصه می باشند.

     ۹پیمانکار باید مجوز ایمنی ( HSE ) ازمراجع ذیصلاح را دارا باشد.

۱۰- مدت اعتبار پیشنهادهای مناقصه سه  ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمت .

۱۱- ساعت و روز و محل قرائت پیشنهاد ها : ساعت۱۴ ظهر روز شنبه   مورخ ۱۶/ ۰۲/۱۴۰۲٫

۱۲- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.

۱۳- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است .

  1. ثبت نام در سامانه ستاد ایران ( setadiran.ir ) انجام می پذیرد.

                                                                             شهرداری لنگرود

صادق صادق پور