ان الله یحب المتوکلین

آگهی تجدید مناقصه عمومی  

نام دستگاه مناقصه گزار شهرداری لنگرود (واحد مالی)

شهرداری لنگرود در نظر دارد  براساس مجوز شورای محترم شهر لنگرود به شماره 1528  مورخ 05/10/1401 نسبت به احداث شبکه جمع آوری آب های سطحی سطح شهر لنگرود در 2/دو ناحیه از طریق 2/دو مناقصه عمومی اقدام و به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:

موضوع مناقصه1:  احداث شبکه جمع آوری آب های سطحی واقع در کوچه مسجد آقاسیدجواد ، جاده چمخاله کوچه فخر تا جمهوری 17 و سایر نقاط شهر  طبق دتایل های پیوستی با برآورد اولیه بر اساس فهرست بهای واحد ابنیه و شبکه جمع آوری انتقال فاضلاب  سال 1402 به مبلغ 564/394/756/28 ریال

   موضوع مناقصه2:  احداث شبکه جمع آوری آب های سطحی واقع در جنب پارک انزلی محله ، کوچه انتهای بهزیستی ، جنب بیمارستان شهید حسین پور ، کوچه آسیه خیابان سعدی ، کوچه های ساعتچی و ذاکری ، کوچه هلال ، خیابان سعدی جنب باشگاه صالحی طبق دتایل های پیوستی با برآورد اولیه بر اساس فهرست بهای واحد ابنیه و شبکه جمع آوری انتقال فاضلاب  سال 1402 به مبلغ 597/671/415/24 ریال

*  مبلغ سپرده جهت شرکت در مناقصه شماره1،  000/000/450/1  ریال و مناقصه شماره 2، 000/000/230/1 ریال می باشد که بصورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد بشماره حساب   4948300 نزد بانک رفاه خواهد بود که پس از بارگذاری در سامانه ستاد بصورت فیزیکی به واحد امورقراردادها و پیمان شهرداری لنگرود تحویل داده شود.*

1- کلیه شرایط  و مقررات ماده 5 آئین نامه مالی شهرداریها و همچنین شرایط عمومی پیمان براساس نشریه4311 سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور حاکم می باشد0

2-تامین منابع مالی پروژه ها از محل اعتبارات داخلی می باشد.

3-مهلت خرید اسناد از تاریخ 28/01/1402  الی 04/02/1402 می باشد.   

4-محل خرید اسناد : سامانه ستاد ایران به نشانی  ( setadiran.ir )

5-قیمت اسناد و نحوه واریز وجه : در قبال پرداخت 000/000/ 1  ریال در سامانه ستاد.

6-مهلت و محل تحویل پیشنهاد: تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه  مورخ 14 /02/1402  پاکت ضمانتنامه یا فیش بانکی و تمامی مدارک و اسناد داخل سامانه ستاد بارگذاری و همچنین به صورت فیزیکی به واحد امور قرارداد و پیمان شهرداری لنگرود تحویل نمایند.

شرایط اختصاصی خرید اسناد مناقصه:

7-داشتن رتبه و ظرفیت مجاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور . ارائه گواهینامه صلاحیت و تکمیل فرم خوداظهاری به هنگام درخواست اسناد مناقصه الزامی است.

8 -  پیمانکاران دارنده گواهی صلاحیت رشته آب واجد شرایط شرکت  در این مناقصه می باشند.

     9- پیمانکار باید مجوز ایمنی ( HSE ) ازمراجع ذیصلاح را دارا باشد.

10- مدت اعتبار پیشنهادهای مناقصه سه  ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمت .

11- ساعت و روز و محل قرائت پیشنهاد ها : ساعت14 ظهر روز شنبه   مورخ 16/ 02/1402.

12- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.

13- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است .

ثبت نام در سامانه ستاد ایران ( setadiran.ir ) انجام می پذیرد.

                                                                             شهرداری لنگرود

صادق صادق پور

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان