ان الله یحب المتوکلین

 (آگهی مزایده حراج حضوری ملزومات اداری و اثاثیه اسقاط شهرداری)

 

نام دستگاه برگزار کننده مزایده (واحد مالی و امور قرارداد و پیمان)

شهرداری لنگرود در نظر دارد باستناد مجوز شماره 1417-16/09/1401 شورای محترم اسلامی شهر لنگرود نسبت به فروش ملزومات اداری و اثاثیه اسقاط شهرداری با شرایط و مشخصات مندرج در اسناد مزایده اقدام نماید.

موضوع مزایده : حراج حضوری ملزومات اداری و اثاثیه اسقاط شهرداری

2-  مبلغ سپرده جهت شرکت در فراخوان 000 /000/110 ریال می باشد که بصورت ضمانت نامه بانکی  و یا واریز وجه نقد بشماره حساب 4948300 نزد بانک رفاه خواهد بود که بصورت فیزیکی به واحد امورقراردادها و پیمان شهرداری لنگرود تحویل داده شود.

3- قیمت اسناد و نحوه واریز وجه : در قبال پرداخت   000/ 500  ریال به حساب4948180 نزد بانک رفاه مرکزی و  یا حساب 0105409750004 بانک ملی  به نام حساب در آمد عمومی شهرداری لنگرود

4-  شرکت در این مزایده برای تمامی افراد مجاز می باشد.

5- لیست تمام ملزومات همراه اسناد دریافتی پیوست می باشد.

6- کلیه شرایط و مقرات ماده 5 آئین نامه شهرداریها حاکم می باشد..

در صورت عدم واریز مبلغ سپرده شرکت در مزایده به پیشنهادات واصل شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مهلت خرید اسناد از تاریخ 09/12/1401 الی 16/12/1401 می باشد.
مهلت و محل تحویل پیشنهاد: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 27 /12/1401  پاکت ضمانتنامه یا فیش بانکی و تمامی مدارک و اسناد به صورت فیزیکی به واحد امور قرارداد و پیمان شهرداری لنگرود تحویل نمایند.

10- محل خرید اسناد : واحد مالی شهرداری لنگرود

11- مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمت می باشد .

12- ساعت و روز و محل حراج: ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 28/12/1401

13- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده  میباشد.

14- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است .

 

                                                                          شهردار لنگرود

صادق صادق پور

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان