صفحه اصلی  »  مزایده و مناقصه   »   آگهی تجدید مناقصه عمومی لکه گیری و ترمیم پیاده روهای سطح شهر

آگهی تجدید مناقصه عمومی  

نام دستگاه مناقصه گزار : شهرداری لنگرود

شهرداری لنگرود در نظر دارد  براساس دستور شهردار محترم شهر لنگرود به شماره نامه های ۶۰۲۲  مورخ ۰۲/۰۳/۱۴۰۲ در خصوص   لکه گیری و ترمیم پیاده روهای (پالت) سطح شهر و شماره  نامه ۶۰۲۴ مورخ ۰۲/۰۳/۱۴۰۲ در خصوص تهیه ، نصب و اجرای پالت واقع در خیابان شورا  از طریق ۲/دو مناقصه عمومی اقدام و به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:

موضوع مناقصه۱: لکه گیری و ترمیم پیاده روهای سطح شهر به مساحت ۵۰۰۰ مترمربع  طبق دتایل های پیوستی با برآورد اولیه         براساس فهرست بهاي واحد ابنیه  سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۷۹۲/۴۱۱/۳۱۰/۲۹ ریال

   موضوع مناقصه۲:  تهیه، نصب و اجرای پیاده روسازی (پالت) واقع در خیابان شورا و سایر نقاط شهر به مساحت ۶۰۰۰ مترمربع  طبق دتایل های پیوستی با برآورد اولیه بر اساس فهرست بهاي واحد ابنیه  سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۵۴۸/۱۷۳/۱۷۲/۳۵ ریال

     *  مبلغ سپرده جهت شرکت در مناقصه شماره۱،  ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰/۲  ريال و مناقصه شماره ۲، ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال می باشد که بصورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد بشماره حساب   ۴۹۴۸۳۰۰ نزد بانک رفاه خواهد بود که پس از بارگذاری در سامانه ستاد بصورت فیزیکی به واحد امورقراردادها و پیمان شهرداری لنگرود تحویل داده شود.*

۱- کلیه شرایط  و مقررات ماده ۵ آئین نامه مالی شهرداریها و همچنین شرایط عمومی پیمان براساس نشریه۴۳۱۱ سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور حاکم می باشد۰

۲-تامین منابع مالی پروژه ها از محل اعتبارات داخلی می باشد.

۳-مهلت خرید اسناد از تاریخ ۱۸/۰۴/۱۴۰۲  الی ۲۵/۰۴/۱۴۰۲ می باشد.   

۴-محل خرید اسناد : سامانه ستاد ایران به نشانی  ( setadiran.ir )

۵-قیمت اسناد و نحوه واریز وجه : در قبال پرداخت  هر کدام ۰۰۰/۰۰۰/ ۱  ریال در سامانه ستاد.

۶-مهلت و محل تحویل پیشنهاد: تا پایان وقت اداری روز شنبه  مورخ ۰۷/۰۵/۱۴۰۲  پاکت ضمانتنامه یا فیش بانکی و تمامی مدارک و اسناد داخل سامانه ستاد بارگذاری و همچنین به صورت فیزیکی به واحد امور قرارداد و پیمان شهرداری لنگرود تحویل نمایند.

  • شرایط اختصاصی خرید اسناد مناقصه:

۷-داشتن رتبه و ظرفیت مجاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور . ارائه گواهینامه صلاحیت و تکمیل فرم خوداظهاری به هنگام درخواست اسناد مناقصه الزامی است.

۸ –  پیمانکاران دارنده گواهی صلاحیت رشته های  ساختمان و ابنیه و راه و ترابری واجد شرایط شرکت  در این مناقصه می باشند.

     ۹پیمانکار باید مجوز ایمنی ( HSE ) ازمراجع ذیصلاح را دارا باشد.

۱۰- مدت اعتبار پیشنهادهای مناقصه سه  ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمت .

۱۱- ساعت و روز و محل قرائت پیشنهاد ها : ساعت۱۳ ظهر روز سه شنبه   مورخ ۱۰/ ۰۵/۱۴۰۲٫

۱۲- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده های مناقصه میباشد.

۱۳- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است .

  1. ثبت نام در سامانه ستاد ایران ( setadiran.ir ) انجام می پذیرد.

شهرداری لنگرود

صادق صادق پور