ان الله یحب المتوکلین

آگهی مناقصه عمومی  

نام دستگاه مناقصه گزار : شهرداری لنگرود

شهرداری لنگرود در نظر دارد  براساس دستور شهردار محترم شهر لنگرود به شماره نامه 5791  مورخ 31/02/1402 در خصوص لکه گیری آسفالت واقع در سطح شهر لنگرود  از طریق مناقصه عمومی اقدام و به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:

موضوع مناقصه: لکه گیری آسفالت همراه با دستگاه آسفالت تراش واقع در سطح شهر لنگرود  به مساحت 15000 مترمربع  طبق دتایل های پیوستی با برآورد اولیه براساس فهارست بهای واحد راه، راه آهن و باند و فرودگاه و راهداری  سال 1402 به مبلغ 191/793/281/28 ریال

     *  مبلغ سپرده جهت شرکت در مناقصه ،  000/000/800/2  ریال می باشد که بصورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد بشماره حساب   4948300 نزد بانک رفاه خواهد بود که پس از بارگذاری در سامانه ستاد بصورت فیزیکی به واحد امورقراردادها و پیمان شهرداری لنگرود تحویل داده شود.*

1- کلیه شرایط  و مقررات ماده 5 آئین نامه مالی شهرداریها و همچنین شرایط عمومی پیمان براساس نشریه4311 سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور حاکم می باشد0

2-تامین منابع مالی پروژه ها از محل اعتبارات داخلی می باشد.

3-مهلت خرید اسناد از تاریخ 18/04/1402  الی 25/04/1402 می باشد.   

4-محل خرید اسناد : سامانه ستاد ایران به نشانی  ( setadiran.ir )

5-قیمت اسناد و نحوه واریز وجه : در قبال پرداخت  هر کدام 000/000/ 1  ریال در سامانه ستاد.

6-مهلت و محل تحویل پیشنهاد: تا پایان وقت اداری روز شنبه  مورخ 07/05/1402  پاکت ضمانتنامه یا فیش بانکی و تمامی مدارک و اسناد داخل سامانه ستاد بارگذاری و همچنین به صورت فیزیکی به واحد امور قرارداد و پیمان شهرداری لنگرود تحویل نمایند.

شرایط اختصاصی خرید اسناد مناقصه:

7-داشتن رتبه و ظرفیت مجاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور . ارائه گواهینامه صلاحیت و تکمیل فرم خوداظهاری به هنگام درخواست اسناد مناقصه الزامی است.

8 -  پیمانکاران دارنده گواهی صلاحیت رشته راه و ترابری واجد شرایط شرکت  در این مناقصه می باشند.

     9- پیمانکار باید مجوز ایمنی ( HSE ) ازمراجع ذیصلاح را دارا باشد.

10- مدت اعتبار پیشنهادهای مناقصه سه  ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمت .

11- ساعت و روز و محل قرائت پیشنهاد ها : ساعت13 ظهر روز سه شنبه   مورخ 10/ 05/1402.

12- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.

13- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است .

ثبت نام در سامانه ستاد ایران ( setadiran.ir ) انجام می پذیرد.

                                                                             شهرداری لنگرود

صادق صادق پور

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان