صفحه اصلی  »  عملکرد عمرانی   »   رفع انسداد کانال دفع آب های سطحی در مسیرهای منتهی به پارک فجر