صفحه اصلی  »  عملکرد عمرانی   »   رفع انسداد و بارگذاری ترافیکی در بلوار آزادگان

♦️با پایان عملیات لوله گذاری آب های سطحی در بلوار آزادگان رفع انسداد و بارگذاری ترافیکی در این معبر صورت گرفت