صفحه اصلی  »  خدمات شهر   »   جمع آوری کاغذ های باطله و زباله های خشک از ادارات شهر

کاغذ زباله نیست! 🔸تداوم فرهنگ سازی شهرداری لنگرود در امر جمع آوری کاغذ های باطله و زباله های خشک از ادارات شهر