آگهی مناقصه عمومی در خصوص لکه گیری آسفالت لنگرود

آگهی مناقصه عمومی   نام دستگاه مناقصه گزار : شهرداری لنگرود شهرداری لنگرود در نظر دارد  براساس دستور شهردار محترم شهر لنگرود به شماره نامه 5791  مورخ 31/02/1402 در خصوص لکه گیری آسفالت واقع در سطح شهر لنگرود  از طریق مناقصه عمومی اقدام و به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید: موضوع مناقصه: لکه گیری آسفالت همراه با دستگاه آسفال...

آگهی تجدید مناقصه عمومی لکه گیری و ترمیم پیاده روهای سطح شهر

آگهی تجدید مناقصه عمومی   نام دستگاه مناقصه گزار : شهرداری لنگرود شهرداری لنگرود در نظر دارد  براساس دستور شهردار محترم شهر لنگرود به شماره نامه های 6022  مورخ 02/03/1402 در خصوص   لکه گیری و ترمیم پیاده روهای (پالت) سطح شهر و شماره  نامه 6024 مورخ 02/03/1402 در خصوص تهیه ، نصب و اجرای پالت واقع در خیابان شورا  از طریق 2/دو مناقصه عمومی اقدام و ب...

آگهی مزایده اجاره واحد تجاری واقع در خیابان امام خمینی (ره)

آگهی مزایده اجاره واحد تجاری نام دستگاه مزایده گزار: شهرداری لنگرود شهرداری لنگرود در نظر دارد باستناد مجوز شماره ۱۵۰۰مورخ ۳۰/۰۹/۱۴۰۱ شورای محترم اسلامی شهر لنگرود نسبت به اجاره واحد تجاری واقع در خیابان امام خمینی (ره) - طبقه همکف ساختمان شورا لنگرود به مساحت تقریبی ۵۰ مترمربع   با شرایط و مشخصات مندرج در اسناد مزایده اقدام نماید.

آگهی تجدید مناقصه عمومی احداث شبکه جمع آوری آب های سطحی سطح شهر لنگرود

آگهی تجدید مناقصه عمومی   نام دستگاه مناقصه گزار شهرداری لنگرود (واحد مالی) شهرداری لنگرود در نظر دارد  براساس مجوز شورای محترم شهر لنگرود به شماره 1528  مورخ 05/10/1401 نسبت به احداث شبکه جمع آوری آب های سطحی سطح شهر لنگرود در 2/دو ناحیه از طریق 2/دو مناقصه عمومی اقدام و به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید: موضوع مناقصه1:  ا...

آگهی مناقصه عمومی ترمیم پیاده روهای سطح شهر لنگرود

آگهی مناقصه عمومی (تجدید) نام دستگاه مناقصه گزار شهرداری لنگرود (واحد مالی) شهرداری لنگرود در نظر دارد  براساس دستور شهردار محترم شهر لنگرود به شماره 28528  مورخ 10/10/1401 نسبت به ترمیم        پیاده روهای سطح شهر لنگرود به مساحت حدود 6000 مترمربع  از طریق مناقصه عمومی اقدام و به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید: موضوع مناقصه: ...

آگهی مزایده حراج حضوری ملزومات اداری و اثاثیه اسقاط شهرداری

 (آگهی مزایده حراج حضوری ملزومات اداری و اثاثیه اسقاط شهرداری)   نام دستگاه برگزار کننده مزایده (واحد مالی و امور قرارداد و پیمان) شهرداری لنگرود در نظر دارد باستناد مجوز شماره 1417-16/09/1401 شورای محترم اسلامی شهر لنگرود نسبت به فروش ملزومات اداری و اثاثیه اسقاط شهرداری با شرایط و مشخصات مندرج در اسناد مزایده اقدام نماید.

آگهی مناقصه عمومی اجرای روکش آسفالت سطح شهر لنگرود

آگهی مناقصه عمومی   نام دستگاه مناقصه گزار شهرداری لنگرود شهرداری لنگرود در نظر دارد  براساس مصوبه شورای محترم اسلامی شهر لنگرود به شماره 1529  مورخ 05/10/1401 نسبت به اجرای روکش آسفالت در 3/ سه ناحیه سطح شهر لنگرود با توجه به اختصاص سهمیه قیر از طریق مناقصه عمومی اقدام و به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید: موضوع مناقصه1