ان الله یحب المتوکلین

نام دستگاه مزایده گزار ، شهرداری لنگرود
آگهی مزایده

شهرداری لنگرود در نظر دارد باستناد مجوز شورای محترم اسلامی شهر لنگرود به شماره ۱۵۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ نسبت به مزایده تعدادی از املاک مازاد تحت مالکیت شهرداری با شرایط و مشخصات مندرج در اسناد مزایده اقدام نماید.

*موضوع مزایده شماره یک: فروش یک واحد تجاری بمساحت همکف ۳۲/۲۲ متر مربع بانضمام بالکن ۱۹/۹۱ متر مربع احداثی در پلاک ثبتی شماره ۹۷۷ اصلی از ۱ فرعی بخش ۱۵ گیلان واقع در خیابان ۱۷ شهریور - خیابان جنب پل بتنی - مجتمع تجاری حیدری (واحد تجاری سوم)
*موضوع مزایده شماره دو: فروش یک قطعه زمین همراه با سند مالکیت بمساحت ۱۷۴/۱۵ متر مربع واقع در جاده چمخاله - کوچه مسافری - تفکیکی علیپور
*موضوع مزایده شماره سه: فروش قطعه زمین شماره ۶ تفکیکی جمشیدی همراه با حق مالکیت و فاقد سند رسمی بمساحت ۲۰۰ متر مربع واقع در کاسه گر محله - خیابان بخارائی
*موضوع مزایده شماره چهار: فروش قطعه زمین شماره ۱۷ تفکیکی جمشیدی همراه با حق مالکیت و فاقد سند رسمی بمساحت ۲۰۰ متر مربع واقع در کاسه گر محله - خیابان بخارائی
*موضوع مزایده شماره پنج: فروش قطعه زمین شماره ۲۴ تفکیکی جمشیدی همراه با حق مالکیت و فاقد سند رسمی بمساحت ۲۰۰ متر مربع واقع در کاسه گر محله - خیابان بخاراتی
*موضوع مزایده شماره شش: فروش قطعه زمین شماره ۲۵ تفکیکی جمشیدی همراه با حق مالکیت و فاقد سند رسمى بمساحت ۲۰۰ متر مربع واقع در کاسه گر محله - خیابان بخارائی

*مبلغ سپرده جهت شرکت در مزایده شماره 1/ یک ، ۴/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، مبلغ سپرده جهت شرکت در مزایده شماره ۲ / دو، ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، مبلغ سپرده جهت شرکت در مزایده شماره ۳ / سه ، ۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، مبلغ سپرده جهت شرکت در مزایده شماره ۴ / چهار، ۱/۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، مبلغ سپرده جهت شرکت در مزایده شماره ۵ / پنج، ۱/۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ سپرده جهت شرکت در مزایده شماره ۶/شش، ۱/۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال میباشد که بصورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد بشماره حساب ۴۹۴۸۳۰۰ نزد بانک رفاه خواهد بود که پس از بارگذاری در سامانه ستاد بصورت فیزیکی به واحد امور قراردادها و پیمان شهرداری لنگرود تحویل داده شود.

1- کلیه شرایط و مقرات ماده ۵ آئین نامه مالی شهرداریها حاکم می باشد.
2 - در صورت عدم واریز مبلغ سپرده شرکت در مزایده به پیشنهادات واصل شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3 - قیمت اسناد در قبال پرداخت ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
4 - مهلت خرید اسناد از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ الی ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ می باشد.
5 - محل خرید استاد سامانه ستاد ایران به نشانی (setadiran.ir )
6 - مهلت بارگذاری پیشنهاد تا پایان روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ داخل سامانه ستاد می باشد.
7 - مدت اعتبار پیشنهادهای مزایده سه ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمت
8 - ساعت و روز و محل قرائت پیشنهادها ساعت ۱۴ ظهر روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
9 - هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده میباشد.
10 - شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد مختار است.
1 - ثبت نام در سامانه ستاد ایران ) setadiran.ir ) انجام می پذیرد.

شهردار لنگرود
صادق صادق پور

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان