ان الله یحب المتوکلین

اولیــن اقـدام شــهرداری لنگــرود جـهت سـامــانـدهــی دستفروشـان سـطح شـهر در راستــای اجـــرای تبـصره1بند 2 ماده 55 قانون شهرداری و رفاه حال شهروندان

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان