ان الله یحب المتوکلین

شهرداری لنگرود

آگهی مناقصه عمومی

نام دستگاه مناقصه گزار: شهرداری لنگرود

شهرداری لنگرود در نظر دارد بر اساس مجوز شورای محترم اسلامی شهر لنگرود به شماره ۹۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ نسبت به اجرای آب نماهای ریتیمک و کف خشک واقع در پارک فجر و نورپردازی واقع در سطح شهر لنگرود از طریق مناقصه عمومی اقدام و به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید؛

موضوع مناقصه ۱: اجرای آب نمای ریتیمک و آب نمای کف خشک واقع در پارک فجر لنگرود طبق شرایط موجود در پیوست با برآورد اولیه به مبلغ ۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

موضوع مناقصه ۲: اجرای نورپردازی دیواره رودخانه پل خشتی و همچنین نورپردازی درختان چنار واقع در بلوار عبدالکریمی طبق شرایط موجود در پیوست با برآورد اولیه به مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

مبلغ سپرده جهت شرکت در مناقصه شماره ۱ ۱/۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و همچنین مبلغ سپرده جهت شرکت در مناقصه شماره ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰۰۲ ریال می‌باشد که بصورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد بشماره حساب ۴۹۴۸۳۰۰ نزد بانک رفاه خواهد بود که پس از بارگذاری در سامانه ستاد بصورت فیزیکی به واحد امور قراردادها و پیمان شهرداری لنگرود تحویل داده شود.

۱- کلیه شرایط و مقررات ماده ۵ آئین نامه مالی شهرداری‌ها حاکم می‌باشد.

۲- تامین منابع مالی پروژه از محل اعتبارات داخلی می‌باشد.

۳ - مهلت خرید اسناد از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ الی ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ می‌باشد.

۴- محل خرید اسناد؛ سامانه ستاد ایران به نشانی (setadiran. ir)

۵- قیمت اسناد و نحوه واریز وجه؛ در قبال پرداخت ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال در سامانه ستاد.
۶ - مهلت و محل تحویل پیشنهاد؛ تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ پاکت ضمانتنامه با فیش بانکی و تمامی مدارک و اسناد داخل سامانه ستاد بارگذاری و همچنین به صورت فیزیکی به واحد امور قرارداد و پیمان شهرداری لنگرود تحویل نمایند.

۷_مدت اعتبار پیشنهادهای مناقصه سه ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمت
۸_ ساعت و روز و محل قرائت پیشنهادها، ساعت ۱۴ ظهر روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵

۱۰_هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.

۱۱ - شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

۱۲_ثبت نام در سامانه ستاد ایران (setadiran. ir) انجام می‌پذیرد.

شهردار لنگرود
صادق صادق پور

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان