ان الله یحب المتوکلین

شهرداری لنگرود |

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی (یکپارچه) احداث سیفون تقاطع خیابان‌های قوام و مسکن مهر در لنگرود

نام دستگاه مناقصه گزار شهرداری لنگرود

شهرداری لنگرود در نظر دارد براساس درخواست به شماره ۲۵۵۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ نسبت به احداث سیفون تقاطع خیابان‌های قوام و مسکن مهر در لنگرود طبق دیتا‌های پیوستی با برآورد اولیه بر اساس فهارست بهای واحد آبیاری و زهکشی و راه، راه آهن و باند و فرودگاه به مبلغ ۲۲/۴۹۵/۲۲۸/۰۵۰ ریال

* مبلغ سپرده جهت شرکت در مناقصه، ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می‌باشد که بصورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد بشماره حساب ۴۹۴۸۳۰۰ نزد بانک رفاه خواهد بود که پس از بارگذاری در سامانه ستاد بصورت فیزیکی به واحد امورقراردادها و پیمان شهرداری لنگرود تحویل داده شود. *

۱-تامین منابع مالی پروژه‌ها از محل اعتبارات داخلی می‌باشد.
۲- مهلت خرید اسناد از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ الی ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ می‌باشد.
۳-محل خرید اسناد: سامانه ستاد ایران به نشانی (setadiran. ir)
۴-قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: در قبال پرداخت ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال در بسترسامانه ستاد.
۵- مهلت و محل تحویل پیشنهاد: تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ پاکت ضمانتنامه یا فیش بانکی، پاکات ازیابی کیفی و تمامی مدارک و اسناد داخل سامانه ستاد بارگذاری و همچنین به صورت فیزیکی به واحد امور قرارداد و پیمان شهرداری لنگرود تحویل نمایند.
- شرایط اختصاصی خرید اسناد مناقصه:
۶-داشتن رتبه و ظرفیت مجاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. ارائه گواهینامه صلاحیت و تکمیل فرم خوداظهاری به هنگام درخواست اسناد مناقصه الزامی است.
۷ - پیمانکاران دارنده گواهی صلاحیت رشته آب و راه و ترابری (حداقل پایه ۵) واجد شرایط شرکت در این مناقصه می‌باشند.
۸- پیمانکار باید مجوز ایمنی (HSE) ازمراجع ذیصلاح را دارا باشد.
۹- مدت اعتبار پیشنهادهای مناقصه سه ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمت.
۱۰- ساعت و روز و محل قرائت پیشنهاد‌ها: ساعت۱۴ ظهر روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۱۱- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
۱۲- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.
۱۳- ثبت نام در سامانه ستاد ایران (setadiran. ir) انجام می‌پذیرد.

شهردار لنگرود
صادق صادق پور

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان