ان الله یحب المتوکلین

شهرداری لنگرود

آگهی مناقصه عمومی انجام عملیات رنگ‌آمیزی جداول سطح شهر لنگرود

نام دستگاه مناقصه گزار: شهرداری لنگرود
شهرداری لنگرود در نظر دارد براساس مجوز شورای محترم اسلامی شهر لنگرود به شماره ۱۱۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ نسبت به انجام عملیات رنگ‌آمیزی جداول سطح شهر لنگرود طبق دتایل‌های پیوستی با برآورد اولیه بر اساس فهرست بهای ابنیه ۱۴۰۲ به مبلغ ۲۶/۶۳۹/۲۴۸/۳۲۰ ریال از طریق مناقصه عمومی اقدام و به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
* مبلغ سپرده جهت شرکت در مناقصه، ۲/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می‌باشد که بصورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد بشماره حساب ۴۹۴۸۳۰۰ نزد بانک رفاه خواهد بود که پس از بارگذاری در سامانه ستاد بصورت فیزیکی به واحد امورقراردادها و پیمان شهرداری لنگرود تحویل داده شود. *

۱-تامین منابع مالی پروژه‌ها از محل اعتبارات داخلی می‌باشد.
۲- مهلت خرید اسناد از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ الی ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ می‌باشد.
۳-محل خرید اسناد: سامانه ستاد ایران به نشانی (setadiran. ir)
۴-قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: در قبال پرداخت۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال در بسترسامانه ستاد.
۵- مهلت و محل تحویل پیشنهاد: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ پاکت ضمانتنامه یا فیش بانکی و تمامی مدارک و اسناد داخل سامانه ستاد بارگذاری و همچنین به صورت فیزیکی به واحد امور قرارداد و پیمان شهرداری لنگرود تحویل نمایند.

-شرایط اختصاصی خرید اسناد مناقصه:
۶-داشتن رتبه و ظرفیت مجاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. ارائه گواهینامه صلاحیت و تکمیل فرم خوداظهاری به هنگام درخواست اسناد مناقصه الزامی است.
۷ - پیمانکاران دارنده گواهی صلاحیت رشته راه و ترابری و ساختمان و ابنیه (حداقل پایه ۵) واجد شرایط شرکت در این مناقصه می‌باشند.
۸- پیمانکار باید مجوز ایمنی (HSE) ازمراجع ذیصلاح را دارا باشد.
۹- مدت اعتبار پیشنهادهای مناقصه سه ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمت.
۱۰- ساعت و روز و محل قرائت پیشنهاد‌ها: ساعت۱۴ ظهر روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲.
۱۱- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
۱۲- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.
۱۳- ثبت نام در سامانه ستاد ایران (setadiran. ir) انجام می‌پذیرد.

شهردار لنگرود
صادق صادق پور

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان