ان الله یحب المتوکلین

مناقصه خرید آسفالت

۱۴۰۲/۱۰/۲۰ ۰۷:۵۵ چاپ

شهرداری لنگرود |

آگهی مناقصه عمومی
نام دستگاه مناقصه گزار شهرداری لنگرود
شهرداری لنگرود در نظر دارد براساس مجوز شورای محترم اسلامی شهر لنگرود به شماره ۱۵۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷نسبت به خرید آسفالت توپکا-۰۱۹ به مقدار ۱۵۰۰ تن از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
* مبلغ سپرده جهت شرکت در مناقصه، ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می‌باشد که بصورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد بشماره حساب ۴۹۴۸۳۰۰ نزد بانک رفاه خواهد بود که پس از بارگذاری در سامانه ستاد بصورت فیزیکی به واحد امورقراردادها و پیمان شهرداری لنگرود تحویل داده شود. *
۱- کلیه شرایط و مقررات ماده ۵ آئین نامه مالی شهرداری‌ها حاکم می‌باشد.
۲-تامین منابع مالی پروژه از محل اعتبارات داخلی می‌باشد.
۳- مهلت خرید اسناد از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ الی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ می‌باشد.
۴- محل خرید اسناد: سامانه ستاد ایران به نشانی (setadiran. ir)
۵- مهلت و محل تحویل پیشنهاد: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ پاکت ضمانتنامه یا فیش بانکی و تمامی مدارک و اسناد داخل سامانه ستاد بارگذاری و همچنین به صورت فیزیکی به واحد امور قرارداد و پیمان شهرداری لنگرود تحویل نمایند.
-شرایط اختصاصی خرید اسناد مناقصه:
۶-داشتن کارخانه تولید آسفالت و یا اجاره نامه رسمی کارخانه تولید آسفالت از سوی شرکت کنندگان در این مناقصه الزامی می‌باشد.
۷- مدت اعتبار پیشنهادهای مناقصه سه ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمت.
۸- ساعت و روز و محل قرائت پیشنهاد‌ها: ساعت۱۴ ظهر روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱.
۹- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
۱۰- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.
۱۱- ثبت نام در سامانه ستاد ایران (setadiran. ir) انجام می‌پذیرد.

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان