ان الله یحب المتوکلین

شهرداری لنگرود

آگهی تجدید مناقصه عمومی

نام دستگاه مناقصه گزار: شهرداری لنگرود

شهرداری لنگرود در نظر دارد با توجه به مجوز شورای محترم اسلامی شهر لنگرود به شماره ۱۲۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ نسبت به خرید، پیکربندی و راه اندازی تجهیزات دیتا سنتر جهت راه اندازی خدمات الکترونیک و… از طریق مناقصه عمومی اقدام و به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید موضوع مناقصه پیکربندی و راه اندازی تجهیزات دیتا سنتر جهت راه اندازی خدمات الکترونیک و با برآورد اولیه به مبلغ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

مبلغ سپرده جهت شرکت در مناقصه ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال میباشد که به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد بشماره حساب ۴۹۴۸۳۰۰ نزد بانک رفاه خواهد بود که پس از بارگذاری در سامانه ستاد بصورت فیزیکی به واحد امور قراردادها و پیمان شهرداری لنگرود تحویل داده شود.

۱ کلیه شرایط و مقررات ماده ۵ آئین نامه مالی شهرداری‌ها حاکم می‌باشد.

۲ تامین منابع مالی پروژه از محل اعتبارات داخلی می‌باشد.

مهلت خرید اسناد از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ الی ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ می‌باشد.

۴- محل خرید اسناد: سامانه ستاد ایران به نشانی (setadiran. ir)

۵ مهلت و محل تحویل پیشنهاد تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ پاکت ضمانتنامه یا فیش بانکی و تمامی مدارک و اسناد داخل سامانه ستاد بارگذاری و همچنین به صورت فیزیکی به واحد امور قرارداد و پیمان شهرداری لنگرود

تحویل نمایند.

-۶- شرایط و صلاحیتهای مورد نیاز جهت شرکت در این مناقصه در بستر سامانه ستاد پیوست می‌باشد. - داشتن مجوز افتا و عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور از شرایط حضور در این مناقصه می‌باشد.

- مدت اعتبار پیشنهادهای مناقصه سه ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمت.

۹ ساعت و روز و محل قرائت پیشنهادها: ساعت ۱۱ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲

۱۰ هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.

۱۱ شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

۱۲ ثبت نام در سامانه ستاد ایران ) setadiran. ir ) انجام می‌پذیرد.

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان