ان الله یحب المتوکلین

آگهی مزایده اجاره واحد تجاری

نام دستگاه مزایده گزار: شهرداری لنگرود

شهرداری لنگرود در نظر دارد باستناد مجوز شماره ۱۵۰۰مورخ ۳۰/۰۹/۱۴۰۱ شورای محترم اسلامی شهر لنگرود نسبت به اجاره واحد تجاری واقع در خیابان امام خمینی (ره) - طبقه همکف ساختمان شورا لنگرود به مساحت تقریبی ۵۰ مترمربع   با شرایط و مشخصات مندرج در اسناد مزایده اقدام نماید.

     * مبلغ سپرده جهت شرکت در مزایده ۰۰۰/۰۰۰/۳۸۴  ریال می باشد که بصورت ضمانت نامه بانکی  و یا واریز وجه نقد بشماره حساب ۴۹۴۸۳۰۰ نزد بانک رفاه خواهد بود که پس از بارگذاری در سامانه ستاد بصورت فیزیکی به واحد امورقراردادها و پیمان شهرداری لنگرود تحویل داده شود.

۱- کلیه شرایط  و مقرات ماده ۵ آئین نامه شهرداری ها حاکم می باشد.

۲-در صورت عدم واریز مبلغ سپرده شرکت در مزایده به پیشنهادات واصل شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳-. قیمت اسناد: در قبال پرداخت   ۰۰۰.۰۰۰/۱  ریال

۴- ارائه گواهی عدم سوپیشینه و بارگذاری آن در سامانه ستاد از سوی شرکت کنندگان الزامی می باشد.

۵- مهلت خرید اسناد از تاریخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۲  الی ۱۲/۰۲/۱۴۰۲ می باشد.

۶- محل خرید اسناد: سامانه ستاد ایران به نشانی  (setadiran. ir)

۷- مهلت بارگذاری پیشنهاد تا پایان روز شنبه  مورخ  ۲۳/۰۲/۱۴۰۲ داخل سامانه ستاد می باشد.

۸- مدت اعتبار پیشنهادهای مزایده یک  ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمت.

۹- ساعت و روز و محل قرائت پیشنهاد ها: ساعت ۱۴ ظهر روز یکشنبه  مورخ ۲۴/۰۲/۱۴۰۲.

۱۰- مبلغ اجاره پایه براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری ماهانه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۲۰ ریال می باشد.

۱۱- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده  میباشد.

۱۲- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهاد مختار است.

۱۳- تعطیلی مورد اجاره به استثنای مواردی که مستند به فعل موجر باشد، تحت هیچ شرایطی از موجبات تخفیف یا معافیت در پرداخت اجاره بهاء نخواهد بود.

۱۴- تاخیر متناوب یا متوالی بیش از ۲/دو ماه در اجاره بهاء از موجبات انفساخ قرارداد خواهد شد و اجور معوقه از محل ضمانتنامه حسن اجرای قرارداد قابل وصول خواهد بود.

۱۵ – شرکت کنندگان در مزایده نباید هیچ گونه بدهی به شهرداری داشته باشند.

۱۶- ثبت نام در سامانه ستاد ایران (setadiran. ir) انجام می پذیرد.شهردار لنگرود

صادق صادق پور

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان